facebook pixel

Ali se pogodba oziroma drug pravni posel sklene tudi po zastopniku in kdaj?

Pogodba se lahko sklene tudi po zastopniku. Upravičenost za zastopanje temelji na: zakonu, statutu ali drugem splošnem aktu pristojnega organa ali na izjavi volje zastopanega (pooblastilo). Pogodba, ki jo sklene zastopnik v imenu zastopanega in v mejah svojih pooblastil, zavezuje neposredno zastopanega in drugo pogodbeno stranko. Zastopnik mora obvestiti drugo stranko, da nastopa v imenu zastopanega, vendar ima pogodba pravni učinek za zastopanega in drugi stranko tudi, kadar tega ne stori, če je druga stranka vedela ali bi lahko po okoliščinah sklepala, da on nastopa kot zastopnik. Če zastopnik prekorači pooblastila, je zastopani v zvezi samo, kolikor odobri prekoračitev. Tudi pogodba, ki jo sklene nekdo kot pooblaščenec v imenu drugega brez njegovega pooblastila, zavezuje neupravičeno zastopanega samo, če jo ta pozneje odobri.