Pogosta vprašanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine

 1. Kako izbrati nepremičninskega posrednika?
 2. Moram opraviti razgovor z več posredniki preden se odločim?
 3. Je smiselno sodelovati z več posredniki?
 4. Kako najdem najboljšega posrednika?
 5. Je dobro delati s posrednikom in zakaj?
 6. Zakaj posredniki ne želijo da se prodajalec in kupec srečata?
 7. Lahko kupec in prodajalec vzpostavita direktno komunikacijo?
 8. Kako veste, da imate dobrega nepremičninskega posrednika?
 9. Kako veste, da imate slabega posrednika?
 10. Lahko posredniku zaupate?
 11. Ali posredniki lažejo o prejetih ponudbah?
 12. Bi naj ponudili manj, kot je oglaševana prodajna cena? Kakšni so običajni popusti pri ceni?
 13. Ali je lahko ponudba prenizka? Vam lahko posrednik svetuje, koliko ponuditi?
 14. Kako se pogajati za ceno?
 15. Lahko prekinem pogodbo z nepremičninskim posrednikom in kako?
 16. Ali je posredniku smiselno zaupati svoj proračun oziroma količino denarja, ki ga imate na voljo za nakup?
 17. Kako naj se vedemo na ogledu nepremičnine?
 18. Kolikokrat naj bi si nepremičnino ogledali pred nakupom?
 19. Koliko odstotkov zaračuna posrednik pri prodaji, kolikšna je provizija?
 20. Zakaj so posredniške provizije visoke?
 21. Kako lahko hitro prodam svojo nepremičnino?
 22. Kaj oteži prodajo nepremičnine?
 23. Kaj doda največjo vrednost nepremičnini?
 24. Zakaj se moja nepremičnina ne proda?
 25. Kako fotografije vplivajo na prodajo nepremičnine?
 26. Kdaj je pravi trenutek za prodajo?
 27. Kateri so najboljši meseci za prodajo?
 28. Kateri letni čas je najboljši za prodajo?
 29. Kateri davki so prisotni pri prodaji nepremičnine?
 30. Kakšen je proces prodaje?
 31. Kako dolgo moram živeti v hiši, da ne plačam davka?
 32. Solastnina in obseg upravičenja solastništva
 33. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla?
 34. Gradnja čez mejo
 35. Priposestvovanje
 36. Dedovanje in pridobitev lastninske pravice z dedovanjem
 37. Kako se pridobi lastninska pravica?
 38. Kaj je lastninska pravica?
 39. Kaj je posest?
 40. Kaj je zemljiškoknjižno dovolilo?
 41. Kaj je javno dobro?
 42. Kaj je nepremičnina?
 43. Povezanost zemljišča in objekta
 44. Katere so stvarne pravice?
 45. Ali solastnik nepremicnine lahko zahteva delitev stvari?
 46. Kaj je skupna lastnina?
 47. Kaj je nujna pot?
 48. Kaj je etažna lastnina in kako nastane?
 49. Kdo ima predkupno pravico po Zakonu o kmetijskih zemljiščih in v kakšnem zaporedju?
 50. Na kakšen način je možna sprememba solastnine na skupnih delih nepremičnine v etažno lastnino? 
 51. Kaj je hipoteka in kaj obsega?
 52. Hipoteka na nepremičnini v lasti več oseb
 53. Kako nastane hipoteka?
 54. Kaj je maksimalna hipoteka?
 55. Ali je na isti nepremičnini lahko več hipotek?
 56. Kako preneha hipoteka?
 57. Vrste služnosti in njihov nastanek
 58. Kako prenehajo stvarne služnosti?
 59. Kaj je neprava stvarna služnost?
 60. Osebne služnosti
 61. Kaj je stavbna pravica in kako nastane?
 62. Pod kakšnim pogojem danes tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v RS?
 63. Kaj je obligacijsko razmerje?
 64. Kaj sestavlja obligacijsko razmerje?
 65. Kaj je pravni posel?
 66. Zavezovalni in razpolagalni pravni posli
 67. Enostranski in dvostranski zavezovalni pravni posli
 68. Ali upnik samo s sklenitvijo zavezovalnega pravnega posla pridobi tudi že stvarno pravico?
 69. Kdaj je pogodba sklenjena?
 70. Čas in kraj sklenitve pogodbe
 71. Zakaj se sklepa predpogodba, in kdaj predpogodba veže?
 72. V kakšnem roku morata pogodbeni stranki skleniti glavno pogodbo, če sta sklenili predpogodbo?
 73. Katere so predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe?
 74. Kaj je pravna sposobnost in kaj poslovna sposobnost subjekta?
 75. Ali se pogodba oziroma drug pravni posel sklene tudi po zastopniku in kdaj?
 76. Kaj je pooblastilo?
 77. Kako ravnati, če je zastopnik prekoračil pooblastilo? 
 78. Kdaj kljub doseženemu soglasju volj ni prišlo do sklenitve pogodbe?
 79. Kakšen mora biti predmet obveznosti?
 80. Obličnost pravnih poslov
 81. Neobličnost pogodbe
 82. Oblika pogodbe o prenosu nepremičnin
 83. Pogajanja v postopku sklenitve pravnega posla
 84. Javna dražba kot način sklenitve pogodbe
 85. Zakaj je pogodba pravni temelj nastanka obveznosti?
 86. Kakšne so pravne posledice v primeru zamude, če je rok bistvena sestavina?
 87. Kakšne pravice ima ena stranka, če druga stranka ne izpolni svoje obveznosti (neizpolnitev)?
 88. Kaj je pogodbena kazen?
 89. Kakšna je odgovornost za kršitve obveznosti in katere so predpostavke odškodninske odgovornosti?
 90. Kakšne vrste pravni posel je prodajna pogodba in katere so bistvene sestavine te pogodbe?
 91. Kaj je ara?
 92. Ali lahko stranka, ki je aro dala, odstopi od pogodbe in pusti aro drugi stranki?
 93. Katere so bistvene sestavine prodajne pogodbe v primeru, da je predmet prodajne pogodbe nepremičnina?
 94. Zakaj sta pri prodaji pomembna čas in kraj izročitve blaga?
 95. Kaj je stvarna napaka na stvari?
 96. Kaj je pravna napaka na stvari?
 97. Kakšna je razlika med najemno in zakupno pogodbo?
 98. Katere so temeljne obveznosti najemodajalca in katere najemnika?
 99. Kako je urejeno oddajanje poslovnih stavb in poslovnih prostorov?
 100.   Ali mora biti pogodba za zakup kmetijskih zemljišč sklenjena v pisni obliki in kaj mora vsebovati?
 101.   Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in s kakšnim namenom je bil sprejet?
 102.   Kdo šteje za investitorja po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in kdo za vmesnega ter končnega kupca?
 103.   Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se pri sestavi prodajne pogodbe uporabljajo določila Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb?
 104.   Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko prodajalec po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb prične z oglaševanjem ter prodajo?
 105.   Kakšne možnosti ima kupec po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, če prodajalec sklene prodajno pogodbo za prodajo stanovanja, še preden so izpolnjeni zakonski pogoji za to, če npr. še ni izdano dokončno gradbeno dovoljenje?
 106.   Ali glede na določila Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, prodajalec lahko od kupca zahteva plačilo kakšnih dodatnih stroškov, poleg kupnine? Kdo nosi stroške vknjižbe v zemljiško knjigo?
 107.   Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb,  glede are?
 108.   Pod kakšnimi pogoji lahko po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb prodajalec odstopi od pogodbe zaradi zamude kupca?
 109.  Kako Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb določa izjeme glede zadržanja plačila kupnine?
 110.  Kako Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb določa glede izročitve nepremičnine? Ali lahko prodajalec izključi svojo odgovornost za zamudo, iz razlogov, ki se nanašajo na potek gradnje npr. da zaradi hude zime ni bilo mogoce graditi?
 111.  Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izročitev nepremičnine po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb?
 112.  Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb glede plačila pogodbene kazni in kdaj jo je prodajalec dolžan plačati?
 113.  Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb glede načina izročitve nepremičnine in katere listine mora predložiti prodajalec?
 114.  Prevzem nepremičnine
 115.  Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb glede odgovornosti prodajalca za skrite napake? Kakšni so roki, da prodajalec še odgovarja in v kolikšnem času mora kupec napako reklamirati?
 116.  Sklenitev pogodbe o opravljanju upravniških storitev
 117.  V kolikšnem roku mora prodajalec odpraviti skrite napake po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in kakšne možnosti ima kupec, če prodajalec tega ne stori?
 118.  Odprava skritih napak in drugi jamčevalni zahtevki
 119.  Osnovne značilnosti skrbniškega računa
 120.  Kako je zemljiška knjiga sestavljena in kaj se vpisuje v posamezni del?
 121.  Kaj pomeni načelo javnosti po Zakonu o zemljiški knjigi?
 122.  Kaj pomeni načelo začetka učinkovanja vpisov po Zakonu o zemljiški knjigi?
 123.  Kaj pomeni načelo "oblikovalni učinki vpisov" na področju zemljiškoknjižnega prava? 
 124.  Kaj pomeni načelo pravnega prednika na področju zemljiškoknjižnega prava?
 125.  Kaj pomeni načelo vrstnega reda na področju zemljiškoknjižnega prava?
 126.  Kako Zakon o zemljiški knjigi deli vsebino vpisov v zemljiško knjigo? Kaj je predmet stvarnih pravic, ki se vpisuje v zemljiško knjigo?
 127.  Primeri pravnih dejstev, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo
 128.  Na kakšen način se glede na vrsto vpisa v zemljiško knjigo, vpisujejo pravice?
 129.  Glavni in pomožni vpisi
 130.  Katere listine so podlaga za glavni vpis in kakšna je njihova vsebina (na primeru prodaje stanovanja)?
 131.  Pojem vknjižbe in listine, ki so podlaga za vknjižbo
 132.  Zemljiškoknjižno dovolilo
 133.  Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis pridobitve pravice na podlagi pravnega posla
 134.  Potrdilo o plačilu davkov
 135.  Pojem predznambe
 136.  Zaznamba vrstnega reda
 137.  Kakšni so učinki zaznambe spora?
 138.  Zaznamba izvršbe
 139.  Zemljiškoknjižni predlog
 140.  Notarske listine in njihova narava
 141.  Na katerem območju sme notar opravljati svoje delo? Kako je s pristojnostjo notarjev, če je predmet pravnega posla ustanovitev hipoteke?
 142.  Katere so naloge notarjev kot oseb javnega prava po Zakonu o notariatu?
 143.  Za katere pravne posle določa Zakon o notariatu, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa?
 144.  V čem se razlikuje listina, na kateri je podpis overil notar od listine, ki je bila sestavljena v obliki notarskega zapisa?
 145.  Glavne skupine dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje nepremičnin
 146.  Specifične lastnosti trga nepremičnin
 147.  Vrste nepremičnin
 148.  Kaj je nepremičninska pravica in iz česa sestoji vrednost nepremičninske pravice?
 149.  Kaj je tržna cena nepremičnine?
 150.  Kaj razumemo s pojmom "vrednost, cena, strošek" v povezavi z nepremičnino?
 151.  Kakšne pravice poznamo v primeru lastništva zemljišča?
 152.  Kako je definirana "bruto tlorisna površina"?
 153.  Kako je definirana "zazidana površina"?
 154.  Kako se deli "neto tlorisna površina"?
 155.  Katere vrednosti nepremičnin poznamo?
 156.  Deli večstanovanjske stavbe
 157.  Individualni in skupni prostori večstanovanjske stavbe
 158.  Na kakšen način morajo izvrševati etažni lastniki lastninsko pravico?
 159.  Pod kakšnimi pogoji lahko zakonito opravljamo poslovno dejavnost v svojem stanovanju?
 160.  Katera dela lahko izvedete v svojem stanovanju in pod katerimi pogoji, ne da bi za to potrebovali soglasje ostalih etažnih lastnikov?
 161.  Kaj storiti, če posameznik grobo krši pravila sosedskega sožitja?
 162.  Pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki v večstanovanjski stavbi
 163.  Ali potrebujete gradbeno dovoljenje ter soglasje etažnih lastnikov, če bi v stanovanjskem bloku v fasado vgradili novo okensko odprtino?
 164.  Posli rednega upravljanja večstanovanjske stavbe
 165.  S kolikšnim soglasjem odločajo etažni lastniki o poslih izrednega upravljanja?
 166.  Posli za katere morajo etažni lastniki sprejeti 100% soglasje
 167.  Naloge upravnika
 168.  Zbor etažnih lastnikov
 169.  Kaj je rezervni sklad?
 170.  Bistvene sestavine najemne pogodbe
 171.  Dolžnosti najemodajalca in najemnika stanovanja
 172.  Krivdni odpovedni razlogi pri odpovedi najemne pogodbe
 173.  Nekrivdni odpovedni razlogi pri odpovedi najemne pogodbe
 174.  Davek na promet nepremičnin
 175.  Kateri davek se plača v primeru novogradnje?
 176.  Kdo je davčni zavezanec za plačilo DDV in kdo je plačila DDV oproščen?
 177.  Kakšna je stopnja obračuna DDV?
 178.  Davek od dohodka iz kmetijstva
 179.  Kdo je zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
 180.  Potrdilo o namenski rabi zemljišča
 181.  Kaj je lokacijska informacija?
 182.  Za kaj potrebujemo lokacijsko informacijo in za kaj potrdilo o namenski rabi prostora?
 183.  Kaj je komunalni prispevek?
 184.  Kaj pomeni zakonita predkupna pravica občine?
 185.  Razlastitev in omejitev lastninske pravice v korist občine
 186.  Kaj je komasacija?
 187.  Kaj je zahtevni objekt?
 188.  Kaj je gradbeno dovoljenje in kdo ga izdaja?
 189.  Kateri so enostavni objekti?
 190.  S čim dokažemo, da imamo pravico graditi?
 191.  Kaj je zemljiški kataster?
 192.  Kaj je kataster stavb?
 193.  Kaj je evidenca državne meje?
 194.  Kaj je evidenca trga nepremičnin?
 195.  Kaj je parcelacija?
 196.  Finančni in operativni najem (leasing) z vidika lastništva in stroškov pri poslovanju pravne osebe?
 197.  Posojilni pogoji in način financiranja s hipotekarnim posojilom
 198.  Vpliv obrestne mere na kredite za stanovanja in cene stanovanj
 199.  Kaj je amortizacija in koliko znaša najvišja davčno priznana stopnja amortizacije za gradbene objekte in naložbene nepremičnine oziroma njihove dele?
 200.  Kaj je hipotekarno posojilo?
 201.  Zakup (leasing) nepremičnin v primerjavi s posojilom
 202.  Katera tveganja poznamo pri naložbah v nepremičninah?
 203.  Kaj je storitev Sale & leaseback?
 204.  Kaj so nepremičninski investicijski skladi (REIT)?
 205.  Kakšna je razlika med finančnim in poslovnim najemom nepremičnine?
 206.  Pravila o oglaševanju pri prometu z nepremičninami
 207.  Katera so osnovna pravila bontona in ustne komunikacije nepremičninskega posrednika pri stiku s stranko?