facebook pixel

Davek od dohodka iz kmetijstva

Davek od dohodka iz kmetijstva se obračunava po principu katasterskega dohodka in je sestavni del dohodnine. V bistvu je to davek na potencialen dohodek, katerega bi lahko zavezanec pridobil z dejavnostjo na kmetijskem zemljišču, pri čemer je davčna osnova odvisna od rabe tal in lege.

Davčni zavezanec:

Davčni zavezanec je fizična oseba, ki je kot lastnik oz. imetnik pravice do uporabe vpisana v zemljiški kataster.

Osnova za odmero za davek od kmetijstva:

Davčna osnova je katastrski dohodek, zmanjšan za prispevke za socialno varnost, pristojbine in priznane olajšave.

Davčna stopnja:

  • 0%, če je osnova nižja od 30% letne neto plače v Republiki Sloveniji;
  • 8%, če je osnova nad 30% letne neto plače v Republiki Sloveniji;
  • 17% za nerezidente.

Organ, ki odmerja in pobira davek iz kmetijstva:

Davek iz kmetijstva odmerja in pobira davčni organ DURS. Davčne napovedi ni potrebno oddajati, saj davčni organ sam pošlje odločbo o odmeri.

Davek iz kmetijstva se ne plačuje od katastrskega dohodka:

  • zemljišča, ki ga je pristojni upravni organ na podlagi zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo;
  • zemljišča, ki ga je zavezanec oddal skladno s predpisi o preživninskem varstvu kmetov zaradi uveljavljanja pravice do preživninskega varstva;
  • zemljišča, katerega pridelki so udeleženi v proizvodnji, za katero se odmerja davek iz dejavnosti;
  • zemljišča, za katerega je bila plačana odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega oziroma gozdnega zemljišča.

Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od:

  • zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi, objekti za potrebe obrambe in zaščite, obrambni nasipi, vrbni in drugi zaščitni nasadi ter varovalni gozdovi, rovi in druge naprave iz zemlje, ki so potrebne za obrambo pred poplavami in za osuševanje ali namakanje ter od zemljišč znotraj visokovodnih nasipov;
  • zemljišč v obmejnem pasu in zemljišč pod visokonapetostnimi daljnovodi, če je izkoriščanje takih zemljišč onemogočeno ali omejeno.