facebook pixel

Finančni in operativni najem (leasing) z vidika lastništva in stroškov pri poslovanju pravne osebe

Je učinkovita oblika financiranja trajnih dobrin. Pravno lastništvo predmeta lahko pridobijo šele s celotnim odplačilom financiranja. Ni potrebno zavarovanja plačila, ob neplačevanju lahko lastnik onemogoči nadaljnjo uporabo.

1.  Finančni leasing = finančni najem

Je posebna oblika najema, s katerim leasingojemalec pride do lastništva nad leasinga z mesečnim odplačevanjem obrokov na določeno dogovorjeno obdobje. Ob podpisu pogodbe o leasingu postane leasingojemalec ekonomski lastnik, ter nanj preide pravica uporabe, po plačilu obveznosti pa postane tudi pravi lastnik, za celotno obdobje v naprej. Tu se DDV v celoti plača ob sklenitvi pogodbe. Za najemojemalca pomeni vstopni DDV.

2. Poslovni najem = operativni leasing

Je oblika najema pri kateri predmet najema po plačilu zadnjega obroka najemnine ostane v lasti najemodajalca. Tu se DDV plačuje sproti ob zapadlosti obrokov. Najemojemalec plačuje le del vrednosti celotne nepremičnine, zato so obroki nižji kot pri finančnem najemu in zato je tudi DDV ustrezno nižji.