facebook pixel

Javna dražba kot način sklenitve pogodbe

Javna dražba je vabilo k ponudbi za sklenitev pogodbe, pod določenimi pogoji, s katerimi se razpisnik zavezuje skleniti pogodbo z dražiteljem, ki izpolni določene pogoje. Razpis javne dražbe je torej enostranski pravni posel, saj razpisnika zavezuje k sklenitvi pogodbe. Predpostavka o veljavnosti razpisa javne dražbe pa je, da mora biti predmet tega pravnega posla v razpisu dražbe določen oz. določljiv. Predmet draženja na javni dražbi je cena, ostale sestavine pogodbe, ki so predmet javne dražbe morajo biti določene v razpisu dražbe in sicer ravnanje, ki ga opravi razpisnik dražbe (npr. izročitev določenega premoženja) in roke, v katerih morata stranki opraviti nasprotna izpolnitvena ravnanja. V razpisu dražbe mora torej biti določena izhodiščna cena ter znesek za katerega se izhodiščna cena zvišuje ali znižuje. Razpisnik ne sme v razpisu dražbe pozabiti tudi na rok za sklenitev pogodbe, torej rok, v katerem mora dražitelj, ki na dražbi uspe, z razpisnikom skleniti pogodbo o predmetu dražbe.