facebook pixel

Kaj je amortizacija in koliko znaša najvišja davčno priznana stopnja amortizacije za gradbene objekte in naložbene nepremičnine oziroma njihove dele?

Amortizacija je razporejanje vrednosti amortizirlijvega sredstva na zneske, ki ga v ocenjeni dobi njegove koristnosti postopoma zapuščajo in praviloma pomenijo stroške.

Amortizacija je opredeljena v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke. Obračuna se kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Predmet amortizacije so amortizirljiva dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Izjema so zemljišča, opredmetena osnovna sredstva podjetij v gradnji, osnovna sredstva kulturnega pomena in opredmetena osnovna sredstva v stečajnem ali likvidacijskem postopku. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev. Preprosto povedano, strošek amortizacije je vrednostno izražena poraba oz. izraba sredstva v določenem časovnem obdobju, ki je izračunana na podlagi predpostavke o dolžini časovnega obdobja, v katerem bomo sredstvo uporabljali (npr: pričakovana fizična izraba, pričakovano tehnično staranje, pričakovano ekonomsko staranje, pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe, zaradi katerih bo potreben hitrejši odpis), ter podatkov o nabavni vrednosti in vseh ostalih stroških, potrebnih za njegovo usposobitev.

Amortizacija osnovnih sredstev (opredmetenega osnovnega sredstva) so zneski njihove nabavne vrednosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih (letih) prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke (proizvode, storitve). Kakšen bo znesek teh »stroškov, ki bo bremenil poslovni izid, je odvisen od dobe koristnosti tega sredstva (npr.: koliko let bomo lahko uporabljali stroj za njegov namen: proizvodnjo). Iz tega izhaja tudi stopnja amortizacije: 100/število let uporabe sredstva = %.

Gradbeni objekti vključno z naložbenimi nepremičninami 3%

Deli gradbenih objektov vključno z deli naložbenih nepremičnin 6%