facebook pixel

Kaj je lokacijska informacija?

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence, vsebuje pa različne podatke, glede na namen, za katerega je izdana. Lokacijska informacija za gradnjo objektov poleg podatkov o namenski rabi zemljišča vsebuje še vse pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji različnih vrst projektov in informacijo, katere vrste soglasij je potrebno pridobiti pred gradnjo.

Lokacijska informacija se nanaša na zemljiško parcelo. Stranka, ki želi, da se ji izda lokacijska informacija, mora v zahtevi za lokacijsko informacijo navesti parcelno številko in katastrsko občino, v kateri leži predmetna parcela. Stranka lahko poda zahtevek tudi za več parcel. Vlogi za izdajo lokacijske informacije je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačani upravni taksi. Stranka lahko v zahtevi za izdajo lokacijske informacije zahteva tudi izdajo kopij izseka kartografskega dela prostorskega akta. Na takšnih kopijah je mogoče natančno določiti meje med ureditvenimi območji (na primer mejo med kmetijskimi in urbanimi zemljišči), kopije planskih kart pa so tudi obvezna priloga v projektu za gradbeno dovoljenje. Ker ima lokacijska informacija značaj potrdila iz uradne evidence jo lahko pridobi vsakdo za vsako parcelno številko.

Lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih nam v prvi vrsti pove, kateri prostorski planski in prostorski izvedbeni akti veljajo na območju določene zemljiške parcele oz. parcel. V prostorskem planskem aktu je določena osnovna namenska raba (kmetijsko, gozdno, stavbno,… zemljišče), v prostorskem izvedbenem aktu (občinski podrobni prostorski načrt, občinski lokacijski načrt, državni lokacijski načrt, ureditveni načrt, prostorski ureditveni pogoji, zazidalni načrt, lokacijski načrt) pa je določeno naslednje:

  • podrobna namenska raba,
  • vrste dopustnih dejavnosti, dopustne gradnje in druga dela ter dopustni objekti glede na namen,
  • merila in pogoji za oblikovanje in velikost objektov,
  • merila in pogoji za vzdrževanje objektov,
  • lega objektov na zemljišču,
  • velikost in oblika parcele ter pogoji za parcelacijo zemljišč,
  • merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na objekte ter omrežja javne infrastrukture,
  • merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter za trajnostno rabo naravnih dobrin.

V lokacijski informaciji za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih so navedeni vsi členi relevantnega prostorskega izvedbenega akta, ki opredeljuje vsebine, naštete v zgornjih alinejah.

Lokacijska informacija vsebuje še informacije o prostorskih ukrepih in podatkih o varovanju na območju določene zemljiške parcele oz. parcel:

  • informacija, ali je po odloku (Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 1/04, spremembe in dopolnitve 28/05, 17/06, 28/06, 11/08)) predvidena zakonska predkupna pravica občine,
  • podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (opredelitev vodovarstvenih območij; opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000; opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov oz. območij; opredelitev varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture).

V zadnjem delu lokacijske informacije so navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih.

V kolikor investitor naroči lokacijsko informacijo za namen gradnje nezahtevnega ali enostavnega objekta, se v lokacijski informaciji navedejo tudi relevantna določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost. Uredba določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, njihovo največjo velikost, način gradnje in rabe ter druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za nezahtevni ali enostavni objekt. Opredeljena so dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela.  Uredba določa, da je za nezahtevne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Na zahtevo stranke se lokacijski informaciji priloži kopijo kartografskega dela prostorskega planskega in izvedbenega akta brez plačila takse.