facebook pixel

Kaj je nepremičninska pravica in iz česa sestoji vrednost nepremičninske pravice?

To so vse pravice, deleži in koristi, povezani z lastništvom nepremičnine. Nepremičninska pravica je pravna zasnova, ki se razlikuje od nepremičnine, ki je fizično sredstvo. Ponavadi so razvidne v formalni listini, kot je posestni list ali najemna pogodba. Sestoji iz:

  • vrednosti fizične zasnove (zemljišče, izboljšave);
  • vrednosti pravic oz. pravne zasnove.

Nepremičninska pravica je pravica do nepremičnine. Ta pravica je običajno zapisana v uradni listini, denimo v dokumentu o lastništvu ali najemu. Zato je premoženje pravna zasnova, različna od nepremičnine, ki pomeni fizično sredstvo. Nepremičninske pravice vključujejo vse pravice, upravičenja in koristi, povezane z lastništvom nepremičnin. Nepremičnina pa je skladno z definicijo stvarnopravnega zakonika zemljišče vključno s sestavinami (zgradbe, drugi objekti in podobno) in pritiklinami (premičnine, oprema in podobno). Ko nepremičnino obremenimo s hipoteko ali služnostjo, se njena vrednost spremeni in zato pri ocenjevanju vrednosti govorimo o pravicah na nepremičninah in ne toliko o nepremičninah.

Kako se ocenjuje vrednost nepremičninskih pravic?
Ocenjevanje vrednosti nepremičninskih pravic se opravlja iz številnih razlogov, ki vključujejo kategorije, kot so računovodsko poročanje, transakcije, povezane s prenosi lastništva, posojila in hipoteke, ki jih je treba zavarovati s premoženjem, pravni spori, davčne zadeve ter svetovanja ali odločanje o naložbah. Razen pri zadnji kategoriji je tržna vrednost vrednostna podlaga pri ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic. Pri vsakem ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic je treba določiti ustrezne značilnosti premoženja, in sicer:

  • lokacijo, fizični in pravni opis, gospodarske lastnosti ali lastnosti ustvarjanja donosov;
  • nepremičninske pravice (svobodno lastništvo, popolno lastnino zemljišča, najemne pravice, podnajeme);
  • vse premičnine, najemnikovo opremo ali neopredmetena sredstva, ki ne sodijo med nepremičninske pravice, vendar so vključena v ocenjevanje vrednosti;
  • vse poznane služnosti, omejitve, obremenitve, najeme, zaveze ali posebne odmere davka premoženja ali drugih predmetov podobne narave;
  • če je podrejeno premoženje delna pravica ali fizični del večje parcele.