facebook pixel

Kaj je parcelacija?

Parcelacija je delitev ene parcele ali pa združitev več parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združitev parcel pa je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Združujemo lahko le parcele, ki ležijo znotraj iste katastrske občine. Tako pri združitvi kot delitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami. Parcelacija se izvede takrat, ko želimo prodati kos parcele, ali pa ji določiti kakšen drug pravni status.

Kje bomo našli podatek o novi parceli, nastali s parcelacijo?

Nove parcele, nastale s parcelacijo, in njihove meje se evidentirajo v zemljiškem katastru na podlagi upravnega postopka. Zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije lahko vloži lastnik parcele oziroma druga oseba, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo.  

Kaj je potrebno priložiti zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije?

Zahteva za uvedbo postopka se vloži na Geodetski upravi RS. Zahtevi je potrebno priložiti:

  • elaborat parcelacije oziroma enoten elaborat ureditve meje in parcelacije;
  • akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, če se parcelacija izvede na podlagi navedenega akta.

Kateri organ odloča o zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije?

Geodetska uprava odloči o zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije z odločbo. Na podlagi dokončne odločbe se v zemljiškem katastru vpiše nov del meje nove parcele kot urejen del meje, razen če se postopek evidentiranja parcelacije opravi pred ureditvijo meje v sodnem postopku.

Kaj je obvezna priloga odločbe o evidentiranju parcelacije?

Obvezna priloga odločbe o evidentiranju parcelacije je grafični prikaz parcel, ki prikazuje stanje parcel po opravljeni parcelaciji in nove zemljiškokatastrske točke.