facebook pixel

Kaj je rezervni sklad?

Rezervni sklad deluje kot neke vrste zakonsko predpisan varčevalni račun za etažne lastnike, iz katerega se črpa denar za kritje stroškov obnavljanja stavbe. Stroški, ki jih krije rezervni sklad, so redno vzdrževanje stavbe, interventna vzdrževalna dela, dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, zalaganje stroškov izterjatve plačil v rezervni sklad ter odplačevanje posojil, najetih za plačilo vzdrževalnih del.

Gospodarjenje s sredstvi rezervnega sklada:

Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada gospodari upravnik. Upravnik mora sredstva rezervnega sklada naložiti samo v depozite pri banki, ki ima v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Republike Slovenije, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje centralne banke. Pri sklepanju depozitnih pogodb mora upravnik zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev kot dober gospodarstvenik. Etažni lastniki se lahko v pogodbi o opravljanju upravniških storitev dogovorijo, da lahko sredstva rezervnega sklada upravnik dviguje le skupaj z enim od etažnih lastnikov, ki ga etažni lastniki določijo v pogodbi o opravljanju upravniških storitev.

Merila za določitev rezervnega sklada:

Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost prispevka določa Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.

Merila za določitev prispevka so:

  • površina posameznega dela v etažni lastnini;
  • starost stavbe, v kateri se posamezni del nahaja; in
  • rekonstrukcija stavbe.

Upravnik na podlagi ugotovljenih meril izračuna najnižjo vrednost prispevka tako, da na podlagi spodnje tabele pomnoži površino posameznega dela (v m2) z zneskom, ki je določen za posamezen starostni razred (EUR).

Uporaba sredstev rezervnega sklada:

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil.

Nujna vzdrževalna dela so vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila znatno poslabšanje pogojev bivanja za vse ali nekatere posamezne ali skupne dele večstanovanjske stavbe ali pa bi zaradi njihove neizvedbe lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam.

Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v rezervni sklad, ga mora upravnik pisno pozvati k plačilu. Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.