facebook pixel

Kaj je zahtevni objekt?

Zahteven objekt je vsaka stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov presega 5.000 m3 in je višja od 10 m, merjeno od terena do kapi, in vsak gradbeni inženirski objekt, pri katerem so nosilni razponi večji od 8 m ali je višji od 18 m, merjeno od terena do vrha nosilne konstrukcije.

Ne glede na merila iz prejšnjega odstavka so zahtevni objekti tudi:

1. objekti, namenjeni hrambi in ravnanju z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi snovmi, med katere sodijo;

a) jedrski objekti, med katere sodijo:

 • objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva;
 • jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi;
 • raziskovalni reaktor;
 • jedrska elektrarna in toplarna;
 • objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov;
 • objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov;

b) sevalni objekti, med katere sodijo:

 • objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z ionizirajočimi sevanji, za katere je verjetno, da bi povzročili čezmerno izpostavljenost prebivalcev;
 • objekt z enim ali več odprtimi viri ionizirajočega sevanja, za katere je verjetno, da bi zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje povzročili čezmerno izpostavljenost prebivalcev;
 • objekt, iz katerega se zaradi izvajanja dejavnosti letno izpuščajo v okolje radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki več kot desetkrat presega raven izvzetja;
 • objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih mineralnih surovin;
 • odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin;

c) objekti za proizvodnjo in skladiščenje razstreliva, smodnikov in eksplozivnih snovi;

d) objekti, v katerih se proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo snovi, ki so po predpisih, ki urejajo kemikalije, nevarne kemikalije;

e) rafinerije;

2. objekti z globokim temeljenjem, med katere sodijo:

 • objekt s pasovnimi temelji, pri katerih je razmerje med globino in širino temelja večje kot 4;
 • objekt s pilotnim temeljenjem, če so piloti daljši od 20 m;
 • objekt s kesonskim temeljenjem;

3. podzemski objekti, katerih stropna konstrukcija je več kot 10 m pod nivojem terena;

4. objekti s prednapetimi konstrukcijami, katerih razponi merijo 12 m in več;

5. pregrade, višje od 10 m, med katere sodijo:

 • zemeljska pregrada za zadrževanje voda in plavin, pri kateri je dolžina krone 250 m ali več;
 • betonska pregrada za zadrževanje voda, pri kateri je dolžina krone 50 m ali več;
 • jezovni objekt, pri katerem je dolžina krone 300 m ali več;

6. mostovi, pri katerih je vsaj ena svetla razdalja med dvema zaporednima opornikoma večja od 8 m;

7. predori, namenjeni za javni cestni in železniški promet;

8. javne železniške proge, med katere sodijo:

 • javna železniška infrastruktura na glavnih železniških progah in na regionalnih železniških progah, razen postajnih stavb;
 • podzemna mestna železnica;

9. avtoceste, hitre, glavne in regionalne ceste;

10. luke, med katere sodijo:

 • pristanišče, namenjeno za javni promet;
 • vojaško pristanišče;
 • ladjedelnica;

11. javna letališča, med katera sodijo:

 • javno letališče kot funkcionalna celota;
 • letališki infrastrukturni objekt;

12. infrastrukturni objekti navigacijskih služb zračnega prometa;

13. žičnice za prevoz oseb, med katere sodijo:

 • vzpenjača;
 • nihalna žičnica;
 • krožna žičnica, pri kateri so vozila obratovalno ločljivo pritrjena na vrv;
 • krožna žičnica, pri kateri so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv;
 • žičnica, ki pozimi deluje kot vlečnica;

14. silosi in rezervoarji s prostornino nad 1.000 m3, med katere sodijo:

 • vodni zbiralnik s kapaciteto 100.000 m3 ali več;
 • skladišče fosilnih tekočih goriv s kapaciteto 10.000 m3 ali več, razen skladišč bencina;
 • skladišče zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina ter utekočinjenega naftnega plina s kapaciteto 50 ton ali več;
 • skladišče oziroma rezervoar drugih nevarnih kemikalij, s kapaciteto 200 m3 ali več;

15. energetski objekti, med katere sodijo:

 • hidroelektrarna in termoelektrarna z električno močjo 5 MW na pragu ali več;
 • termoelektrarna – toplarna s toplotno močjo 10 MW na pragu ali več in z električno močjo 5 MW na pragu ali več;
 • polje vetrnih elektrarn z električno močjo 5 MW na pragu ali več;

16. prenosni elektroenergetski vodi nazivne napetosti 110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi razdelilnimi postajami primarne nazivne napetosti 110 kV in več;

17. prenosni vodovodi, če so namenjeni za oskrbo s pitno vodo 100.000 prebivalcev ali več;

18. zbirni kanali za odvod odpadne vode s premerom 1 m ali več, če so neposredno priključeni na čistilno napravo s kapaciteto 100.000 populacijskih ekvivalentov ali več in takšne čistilne naprave;

19. odlagališča odpadkov, med katere sodijo:

 • odlagališče komunalnih odpadkov, če je njihova tlorisna površina 100 ha ali več;
 • odlagališče za nevarne odpadke, če je njegova tlorisna površina 30 ha ali več;
 • odlagališče za nenevarne in inertne odpadke, če je njegova tlorisna površina 50 ha ali več in če je namenjeno tudi za zbiranje, razvrščanje, sortiranje, začasno skladiščenje, predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov z letno kapaciteto 1000 ton;
 • sežigalnica odpadkov;

20. plinovodi in naftovodi, med katere sodijo:

 • plinovodi s premerom 150 mm ali več, če je obratovalni tlak višji od 16 bar, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti;
 • naftovodi s premerom 300 mm ali več, če je njihova dolžina 1 km ali več, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti.