facebook pixel

Kaj je zemljiški kataster?

Zemljiški kataster je temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih, pri čemer je najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči parcela. To je strnjeno zemljišče z evidentirano mejo in določeno številko, ki leži znotraj katastrske občine ter pripada istim lastnikom. Pravno varovanje nepremičnin v njihovem obsegu, glede na evidenco zemljiškega katastra, zagotavlja zemljiška knjiga.

Posameznim resorjem občinske in državne uprave služi zemljiški kataster kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd.

Zemljiški kataster je temeljna uradna evidenca o zemljiščih. V zemljiškem katastru so vpisani podatki glede zemljišč. Ti podatki glede zemljišč so lega, oblika, površina, mere, katastrski razred, podatki o lastnikih zemljišč. Zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja - stvarne pravice na nepremičninah. Med stvarne pravice sodi lastninska pravica, služnostna pravica, zastavna pravica, odkupna pravica, ... Te pravice na nepremičninah vodi zemljiška knjiga.