facebook pixel

Kaj pomeni zakonita predkupna pravica občine?

Marsikateri lastnik, ki želi nepremičnino prodati, ne ve, da ima občina po Zakonu o urejanju prostora, predkupno pravico, če tako določi z odlokom. Do zdaj so že mnoge občine izdale ustrezen odlok o predkupni pravici, s katerim so določile meje območja te pravice.

Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni z zakonom določeno drugače.

Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.

Zakonita predkupna pravica občine sodi med prostorske ukrepe oziroma instrumente, s katerimi občina zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih prostorskih aktov v javno korist.

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da ta na nepremičnini uveljavlja oz. ne uveljavlja predkupno pravico. Če občina v 15 dneh od vložitve zahteve potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice ne izda, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Če občina v predpisanem roku izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če občina ne sprejme ponudbe, lahko prodajalec nepremičnino proda drugi osebi, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil občini.

Predkupna pravica je izključena v naslednjih primerih:

  • če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
  • če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena ZUreP-1;
  • kadar se prodajajo samostojni deli stavbe, ki so v etažni lastnini.