facebook pixel

Kako prenehajo stvarne služnosti?

Stvarna služnost preneha na podlagi pravnega posla, na podlagi odločbe ali na podlagi zakona.

  • Prenehanje služnosti na podlagi pravnega posla

Služnost lahko preneha na podlagi pravnega posla med lastnikoma gospodujoče in služeče nepremičnine in z izbrisom iz zemljiške knjige.

  • Prenehanje služnosti na podlagi odločbe

Lastnik služeče stvari lahko zahteva, naj stvarna služnost preneha, če postane nekoristna za uporabo gospodujoče stvari ali če se bistveno spremenijo okoliščine, v katerih je bila ustanovljena. Stvarna služnost preneha z dnem, ko postane sodna odločba pravnomočna, odločba upravnega organa pa dokončna.

  • Prenehanje služnosti na podlagi zakona

Stvarna služnost preneha:

– če se lastnik služeče stvari upre njenemu izvrševanju, lastnik gospodujoče stvari pa svoje pravice tri leta zaporedoma ne izvršuje;

– če se ne izvršuje v času, potrebnem za njeno priposestvovanje;

– če je gospodujoča oziroma služeča stvar uničena.