facebook pixel

Kako se pridobi lastninska pravica?

Lastninska pravica se pridobi na podlagi:
a) pravnega posla;
b.) dedovanja;
c.) zakona;
d.) odločbe državnega organa.

a.) za pridobitev pravice s pravnim poslom se zahteva veljaven pravni posel, iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico, ter izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa zakon. Za pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom na nepremičnini, se zahteva vpis v zemljiško knjigo.

b.) z dedovanjem se pridobi lastninska pravica v trenutku zapustnikove smrti. Tudi dedovanje predstavlja derivativni način pridobitve lastninske pravice, kar pomeni, da ne morejo dediči pridobiti od zaupnika več pravic, kot jih je imel sam zaupnik.

c.) zakon je podlaga za izvirno oz. origirarno pridobitev lastninske pravice. Med zakonite načine pridobitev lastninske pravice na nepremičninah spada: 1.) Priposestvovanje – 43. do 46. člena SPZ; in  2.) pridobitev s prirastjo-54. člen SPZ ter povečanje vrednosti nepremičnine-48.člen SPZ. Drugi način pridobitve, ki jih ureja SPZ, pridejo v poštev samo za premičnine (npr. spojitev, izdelava nove premične stvari itd.).

 d.) Pridobitev lastninske pravice z odločbo državnega organa je urejena v 42 členu SPZ. Lastninska pravica se pridobi s pravnomočno sodno odločbo ali dokončno odločbo upravnega organa, razen če zakon določa drugače. Med primere pridobitve lastninske pravice s pravnomočno sodno odločbo spada pridobitev na podlagi gradnje čez mejo nepremičnine (47. člen SPZ).