facebook pixel

Katere so bistvene sestavine prodajne pogodbe v primeru, da je predmet prodajne pogodbe nepremičnina?

Z namenom, da bi se čim popolneje uredile vzajemne pravice in obveznosti strank, naj bi se pogodbene stranke s prodajno pogodbo sporazumele tudi o stranskih točkah, ki so, vključno s ceno in stvarjo kot bistvenima sestavinama, zlasti naslednje:

 • stvar;
 • cena;
 • čas, kraj in način izročitve;
 • dospelost in način plačila;
 • zavarovanje;
 • prehod rizika;
 • davki, takse in drugi stroški;
 • pribava dokumentov, garancije prodajalca;
 • posledice neizpolnitve pogodbe;
 • možnost razveze pogodbe in posledice;
 • druge pogodbene klavzule (višja sila in temelji izključitve odgovornosti, možnosti revizije pogodbe, prorogracijski sporazum, kompromisna klavzula, izbira materialnega prava, pisna oblika kot pogoj za veljavnost pogodbe, trenutek začetka veljavnosti pogodbe).

Če je predmet prodaje nepremičnina, je primerno, da se pogodbeni stranki dogovorita ne le o predmetu pogodbe in o ceni, temveč tudi, kdaj bo kupec nastopil posest na nepremičnini in o trenutku, ko kupec na nepremičnini pridobi lastninsko pravico.

Kupec na nepremičnini pridobi lastninsko pravico z vpisom v zemljiško knjigo. Da bi kupec lahko dosegel vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi, mora biti nepremičnina v pogodbi označena tako, da bo na podlagi pogodbe vpis v zemljiško knjigo mogoče opraviti.