facebook pixel

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko prodajalec po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb prične z oglaševanjem ter prodajo?

Prodajalec ne sme skleniti prodajne pogodbe niti začeti z oglaševanjem prodaje dokler niso izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da je prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe (šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če je bodisi prodajalec vknjižen kot lastnik oziroma kot imetnik stavbne pravice, bodisi je vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske oziroma stavbne pravice, in če so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske oziroma stavbne pravice v korist prodajalca, in je prodajalec za zastopanje v zemljiškoknjižnem postopku pooblastil notarja. Pooblastilo mora biti označeno kot pooblastilo, izdano na podlagi navedene določbe, in kot nepreklicno. Pooblastila ni mogoče preklicati. Prodajalec zemljiškoknjižnega predloga, v zvezi s katerim je bilo izdano pooblastilo, ne more umakniti),
  • da je za gradnjo iz prejšnje točke izdano dokončno gradbeno dovoljenje, in
  • če je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli: da je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, določeno v tem zakonu.

Če prodajalec s kupcem sklene prodajno pogodbo preden so izpolnjeni ti pogoji, takšna pogodba kupca ne zavezuje, in lahko kupec od nje kadarkoli odstopi.