facebook pixel

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se pri sestavi prodajne pogodbe uporabljajo določila Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb?

Določila tega zakona se uporabljajo za vse prodajne pogodbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da je njihov predmet bodisi enostanovanjska stavba, bodisi posamezno stanovanje kot posamezen del stavbe, ki se nahaja v stavbi z več posameznimi deli,
  • da jih kot prodajalec sklepa bodisi investitor bodisi vmesni kupec, in
  • da ima kupec položaj končnega kupca po tem zakonu in položaj potrošnika po ZVPot.

Prodajna pogodba je pogodba, s katero se prodajalec zaveže kupcu izročiti enostanovanjsko stavbo oziroma posamezen del stavbe, ki se nahaja v stavbi z več posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu: nepremičnina) tako, da bo kupec na tej nepremičnini pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zaveže plačati kupnino.

Določila tega zakona o prodajni pogodbi se uporabljajo tudi:

  • za predpogodbo, s katero se prodajalec in kupec zavežeta skleniti prodajno pogodbo z vsebino iz prejšnjega odstavka, in
  • za vsak drug pravni posel, ki ima glede medsebojnih pravic in obveznosti strank enake pravne posledice kot prodajna pogodba oziroma predpogodba.

Teh določil s prodajno pogodbo ni mogoče izključiti oziroma omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu kupca. 

Posamezne določbe tega zakona se uporabljajo tudi za prodajne pogodbe, katerih predmet je posamezen del stavbe, tudi če ta posamezen del stavbe ni stanovanje oziroma če kupec nima položaja končnega kupca po tem zakonu oziroma potrošnika po ZVPot (v nadaljnjem besedilu: nepotrošniška prodajna pogodba), če sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • če je vsaj en drug posamezen del te stavbe, ki ni predmet te pogodbe, stanovanje, in
  • če ta zakon v zvezi s posamezno določbo tako določa.

Teh določb s prodajno pogodbo ni mogoče izključiti oziroma omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank.