facebook pixel

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla?

Za to vrsto pridobitev lastninske pravice se zahteva:
a.) da je prenosnik razpolagalno sposoben oz. sposoben razpolagati z lastninsko pravico v smislu njenega prenosa na pridobitelja. Prenosnik bo to sposobnost imel, če bo tudi sam lastnik stvari, ki jo odsvaja.
b.) veljavni zavezovalni pravni posel (npr. prodajna pogodba)
c.) razpolagalni pravni posel, ki je izražen s klavzulo intabulandi in vpisom v zemljiško knjigo.