facebook pixel

Kateri so enostavni objekti?

Uredba natančno določa enostavne objekte, ki jih razlikuje kot:

  • objekte za lastne potrebe;
  • pomožne infrastrukturne objekte (npr. protihrupne ograje, revizijski jaški, cestne svetilke ipd.);
  • pomožne obrambne objekte (heliport, antenski drog ipd.);
  • pomožne kmetijsko-gozdarske objekte (čebelnjak, gozdna učna pot ipd.);
  • začasne objekte (sezonski gostinski vrt, začasne tribune za gledalce ipd.);
  • vadbene objekte (smučišče, športno strelišče, planinska pot ipd.);
  • spominska obeležja (spominske plošče, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjše od 1 m2, ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih);
  • urbana oprema (nadkrite čakalnice na postajališčih, kioski, fontane ipd.).

Za enostavne objekte  ni potrebo gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje na pristojni občini pridobi lokacijsko informacijo iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov.

Torej lokacijska informacija za gradnjo enostavnih objektov je podlaga za gradnjo oz. postavitev enostavnega objekta, kadar so njegova velikost in način gradnje ter rabe v skladu z določbami Pravilnika o »enostavnih objektih« in odloka o prostorskem izvedbenem aktu,  sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar je enostavni objekt skladen z določbami odloka o prostorskem izvedbenem aktu, ne izpolnjuje pa pogojev za gradnjo, določenih v Pravilniku o »enostavnih objektih«.