facebook pixel

Kdo je zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik poslovnega prostora).

Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila.

Davčni organ odmeri davek na podlagi Zakona o davčnem postopku na podlagi določil in podatkov, ki mu jih posreduje ustrezni organ. Nadomestilo se odmeri za tekoče leto in se plačuje v trimesečnih obrokih.