facebook pixel

Notarske listine in njihova narava

Poznamo naslednje notarske listine: notarski zapis, notarski zapisnik, notarska potrdila.

Notarski zapis

Je namenjen potrjevanju dejstev; potrditev časa, ko je bila listina predložena na pogled, potrditev, da oseba živi in druga dejstva. V pravnem prometu z nepremičninami je lahko koristna potrditev naslednjih dejstev: seznanitev stranke z opominom, odpovedjo, ponudbo ali drugo izjavo, ki jo daje stranka, da bi dosegla kakšen pravni učinek.

Notarski zapisnik

Z notarskim zapisnikom se potrjujejo dejstva:

  • čas, ko je bila listina predložena na vpogled notarju, se potrdi na listini z navedbo dneva, meseca in leta ter na zahtevo stranke tudi ure;
  • istovetnost osebe, ki je listino predložila na vpogled in osebe, na kateri je listina predložena;
  • potrditev, da določena oseba živi;       
  • seznam druge stranke z opominom, odpovedjo, ponudbo, ali drugo izjavo, ki jo daje stranka za to, da bi dosegla takšen pravni učinek: ponudba plačila, prevzem ali izročitev listine ali drugih stvari (te potrditve mora sestaviti notar v obliki zapisnika, v katerem navede kraj in čas, v katerem se je zgodilo ali ugotovilo obravnavano dejstvo, imena in naslove strank ter drugih udeležencev in natančen popis tega, kar se je zgodilo vpričo njega ali kar je neposredno ugotovil, zapisnik pa podpišejo vsi udeleženci in notar.

Notarska potrdila

Notar je pooblaščen za izdajanje potrdil o dejstvih in izjavah, pri čemer imajo potrdila pravne učinke javne listine, če so sestavljena po določbah Zakona o notariatu. Za pogodbo o prodaji nepremičnine, za katero zakon ne predpisuje, da mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa, zadošča notarsko potrdilo o overitvi podpisa stranke. Takšno potrdilo ima pravni učinek javne listine, na podlagi katere se dovoli tudi vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Notarsko potrdilo vsebuje število overitve (št. OV), datum, št. dokumenta (potni list, osebna izkaznica).