facebook pixel

Osnovne značilnosti skrbniškega računa

Skrbniški račun je transakcijski račun:

– ki ga vodi skrbniška banka,

– katerega imetnik je skrbniški notar za račun kupcev,

– v dobro katerega kupci plačujejo obroke kupnin po prodajnih pogodbah in

– v breme katerega skrbniška banka opravlja izplačila pod pogoji, določenimi s tem zakonom.

Za obveznosti skrbniške banke v zvezi z vodenjem skrbniškega računa se uporabljajo določbe ZPlaP o pogodbi o vodenju transakcijskega računa, če ni v tem zakonu drugače določeno.

Dobroimetje na skrbniškem računu je stanje vseh vplačil v dobro skrbniškega računa, zmanjšano za stanje izplačil, opravljenih v breme skrbniškega računa.

Dobroimetje na skrbniškem računu je vpogledni denarni depozit skrbniškega notarja za račun kupcev pri skrbniški banki.