facebook pixel

Pod kakšnim pogojem danes tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v RS?

Pogoje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah določata zakon ali mednarodna pogodba, ki po ratifikaciji zavezuje RS.

Po vstopu RS v EU na podlagi pogodbe o pristopu RS v EU, je prenehal veljati EPS. V delu, ki se nanaša na nepremičnine je RS prevzela obveznost popolne liberalizacije trga nepremičnin, in sicer po načelu nediskriminacije. Skladno s temi načeli in pravili je stvarnopravni položaj državljanov držav članic EU glede pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah popolnoma izenačen s položajem državljanov RS. Ob takem stanju se vzajemnost ne ugotavlja.

Na podlagi bilateralnega sporazuma med SFRJ in ZDA, ki se je ob osamosvojitvi prenesel v obliki nasledstva na RS še vedno velja, kar pomeni, da državljani ZDA imajo enak položaj pri pridobivanju lastninske pravice kot državljani članic EU. Navedeno pomeni, da so državljani ZDA glede pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah v RS na enak način obravnavani kot državljani RS.