facebook pixel

Pojem predznambe

Predznamba je vrsta glavnega vpisa na podlagi katerega se knjižne pravice pridobijo, spremenijo, obremenijo oz. prenehajo, vendar s pogojem, da se predznamba opraviči.

V kolikor se predznamba za pridobitev lastninske pravice opraviči, se šteje, da je bila lastninska pravica pridobljena z vrstnim redom vložitve zemljiškoknjižnega predloga za predznambo (s trenutkom, od katerega učinkuje predznamba te pravice). V tem pogledu je predznamba pomembna vrsta vpisa, saj zagotavlja vrstni red pridobitve pravice, glede katere je bila predznamba predlagana.

Predznamba se torej razlikuje od zaznambe po tem, da služi pogojnemu vpisu knjižnih pravic in ne vpisu pravnih dejstev. Predznamba se z opravičitvijo spreminja v vknjižbo bodisi pridobitve, spremembe, obremenitve oz. prenehanja knjiženih pravic.