facebook pixel

Posojilni pogoji in način financiranja s hipotekarnim posojilom

Hipotekarno posojilo je z nepremičnim premoženjem zavarovan posojilo. Na podlagi hipoteke ima zastavni upnik pravico zahtevati plačilo svoje veljavne zapadle terjatve. Osnovna funkcija hipoteke je varstvo upnika, da bo njegova, s hipoteko zavarovana terjatev, poplačana. Če ni ob zapadlosti plačana, lahko s hipotekarno tožbo od sodišča zahteva, da se nepremičnina proda, da se lahko poplača iz kupnine.

Vrste hipotek:

  • po namenu (tista, ki so namenjena za nakup, za gradnjo, za obnovo);
  • z vidika zavarovanja (ne/zavarovana);
  • z vidika različnih pogojev odplačevanja izključno obrestna posojila. Posojilojemalci s sprotnimi obroki poravnavajo le obresti za spojeni znesek, ob zapadlosti pa še glavnico v enkratnem znesku: amortizirana oz. obročna hipotekarna posojila: posamezen obrok je sestavljen tako iz obresti kot iz plačila glavnice;
  • z vidika obrestne mere: posojila z nesprejemljivo obrestno mero.

Pogoji za pridobitev hipotekarnih kreditov se med bankami razlikujejo, pri vseh pa je višina odobrenega posojila vezana na mesečne neto prilive. Ker so ugodnosti med bankami različne, je pred najemom kredita, ki ga bomo najverjetneje odplačevali nekaj let, smiselno te ugodnosti dobro preučiti. Dostopnost kreditov je relativno dobra v Sloveniji, vendar ima določene omejitve, in sicer višino izposojenega zneska. Višja kot je vsota izposojenega zneska, strožji so pogoji izposoje. V tem primeru je potrebno izpolnjevati določene pogoje kot so primerna višina neto dohodka, pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, primerna vrsta zaposlitve, primerna starost najemodajalca, itd.

Proces pridobitve posojila je:

1. Najprej se preveri kreditna sposobnost posojilojemalca:

  • varnost in stabilnost zaposlitve;
  • viri in višino sedanjih stalnih prihodkov (plače, prejete najemnine, rente, obresti, dohodki od investicij, preživnine, pokojnine);
  • življenjski status;
  • obstoječe premoženje;
  • sedanja zadolženost.

2. Razmerje med prihodki in mesečnimi polletnimi in letnimi plačili (stroški, ki dodatno nastanejo s pridobitvijo nepremičnine – zavarovanje nepremičnine, davki).

3. Razmerje med višino posojila in vrednostjo nepremičnine (TV), ocenjene življenjske dobe nepremičnine, ocene obrabe nepremičnine, gibanje tržne vrednosti v prihodkih.