facebook pixel

Solastnina in obseg upravičenja solastništva

O solastnini (solastnina) govorimo, kadar sta dve ali več oseb lastniki iste stvari (npr. istega zemljišča, istega stanovanja, istega avtomobila ipd.).

Bistveno za solastnino je, da so deleži solastnikov določeni oziroma znani (npr. da ima od štirih solastnikov eden v lasti 1/2 stvari, ostali trije pa vsak po 1/6 stvari). Prav dejstvo, da so deleži določeni, solastnino loči od skupne lastnine (skupna lastnina), pri kateri deleži, ki pripadajo posameznemu od skupnih lastnikov, niso vnaprej določeni oziroma znani.

Pravice solastnikov; vsak od solastnikov ima pravico, da stvar uporablja v razmerju s svojim solastniškim deležem, pri čemer ne sme kršiti pravic ostalih solastnikov.
Vsak od solastnikov prosto razpolaga s svojim solastniškim deležem, ne da bi za to potreboval * soglasje ostalih solastnikov. To pomeni, da lahko svoj solastniški delež proda, odda v najem, zastavi ipd., ne da bi moral za to poprej pridobiti dovoljenje ostalih solastnikov (npr. proda svojo četrtino hiše neki tretji osebi).
* Pri prodaji solastniškega deleža na nepremičnini imajo ostali solastniki predkupno pravico (predkupna pravica), kar pomeni, da imajo ob enakih prodajnih pogojih prednost pri nakupu deleža, ki se prodaja, pred vsemi ostalimi osebami, ki niso solastniki.

Solastniški delež na skupnih delih mora biti določen. Določitev deležev je tudi obvezna sestavina pravnega posla o nastanku etažne lastnine. Pravni posel je lahko bodisi sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino, bodisi enostranski pravni posel o delitvi enovite izključne lastnine v etažno lastnino. Tudi v primeru, če se solastnina razdeli v etažno lastnino na podlagi odločbe sodišča (nepravdni postopek delitve solastnine), mora sodišče v odločbi določiti solastniške deleže na skupnih delih. Solastniški delež se glede na 106. člen SPZ določi ob upoštevanju uporabne vrednosti posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine, razen če zakon ali pravni posel določa drugače. To pomeni, da se lahko etažni lastniki s pravnim poslom dogovorijo tudi drugače. Zelo svoboden bo pri določitvi solastniškega deleža tudi lastnik nepremičnine, ki bo oblikoval etažno lastnino z enostranskim pravnim poslom.