facebook pixel

V čem se razlikuje listina, na kateri je podpis overil notar, od listine, ki je bila sestavljena v obliki notarskega zapisa?

Listina, na kateri je podpis overil notar:

  • Notar ni odgovoren za vsebino listine in ni zavezan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na katerega se listina nanaša. Zmotno je mišljenje ljudi, da je denimo prodajna pogodba, na kateri je notar overil podpis prodajalca, vsebinsko pravilna (npr. hipoteka).
  • Pri overitvi je obvezno osebno navzoč samo prodajalec, ki mora imeti s seboj potrdilo o državljanstvu kupca.
  • Ne glede na navedeno mora tudi pri overitvi notar upoštevati vsebino listine, če predpis veže overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev (predložitev pogodbe davčni upravi pred overitvijo podpisa, razen če se sklepa v sistemu DDV; državljanstvo kupca, lokacijska informacija, iz katere je razvidno, ali gre za stavbno ali za kmetijsko zemljišče in da na nepremičnini ni predkupne pravice občine ali države, če gre za kmetijsko zemljišče, pa tudi soglasje upravne enote).

 

Listina, ki je bila sestavljena v obliki notarskega zapisa:

  • Notar odgovarja za vsebino listine in je zavezan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na katerega se listina nanaša.
  • Preveriti mora pravno stanje nepremičnine, ki je predmet pogodbe (lastništvo in druge pravice), in na vse okoliščine stranke opozoriti.
  • Zapis je varnejša, a precej dražja metoda sklepanja pravnega posla.
  • Pri podpisu morajo biti skupaj navzoče vse stranke, ki listino podpisujejo, in notar, ki mora na podlagi uradnih dokumentov ugotoviti istovetnost strank.