facebook pixel

Vrste nepremičnin

  • stanovanjske nepremičnine: stanovanjski objekti in stavbna zemljišča za stanovanja. Delijo se še po trgih in glede na lokacijo (mestne, primestne…);
  • poslovne nepremičnine: trgovine, pisarne, hoteli, moteli, stavbna zemljišča za poslovne dejavnosti;
  • industrijske nepremičnine: tovarniške hale, skladišča, rudniki, stavbna zemljišča za industrijsko dejavnost;
  • kmetijske nepremičnine: kmetije, živinorejske farme, rekreacijske nepremičnine, razvita zemljišča ob urbanih okoljih;
  • nepremičnine za posebne namene: izobraževalne, verske, kulturne, zdravstvene, ustanove, športni objekti, pokopališča;
  • javne nepremičnine: avtoceste, upravne zgradbe, poštni objekti, parki...