facebook pixel

Za kaj potrebujemo lokacijsko informacijo in za kaj potrdilo o namenski rabi prostora?

4. odstavek 105. člena ZPNačrt določa, da lokacijska informacija »ni več obvezna v nobenem postopku«. Podatke za potrebe kakršnegakoli postopka (npr. pridobitve gradbenega dovoljenja, itd.) si mora katerikoli organ pridobiti sam. Lokacijska informacija prav tako ni več pogoj za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov. Kljub navedenemu mora investitor vsakršne posege v prostor izvajati v skladu z zakonodajo in v skladu z občinskimi predpisi, ki urejajo posege v prostor. Lokacijska informacija ima tako predvsem informativni značaj, saj je še vedno najboljši vir podatkov in usmeritev za investitorja.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča je z uveljavitvijo ZPNačrt nadomestilo pojem »lokacijske informacije za promet z nepremičninami«. Namen izdaje potrdil je ostal enak, t.j. izvajanje vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev.