facebook pixel

Zakaj je pogodba pravni temelj nastanka obveznosti?

Pravni temelj nastanka pravic in obveznosti je pogodba, saj s sklenitvijo pogodbe nastane pogodbeno razmerje med pogodbenima strankama, ki sta pogodbo sklenili. Subjekta pogodbe sta pogodbeni stranki, ki sta pogodbo sklenili. Obveznost vsake pogodbene stranke je v pravočasni in pravilni izpolnitvi tistega, kar sta se pogodbeni stranki s pogodbo zavezali, kar sta torej določili kot predmet pogodbe, tej obveznosti pa stoji nasproti pravica nasprotne stranke, da zahteva izpolnitev, dogovorjeno v pogodbi.