facebook pixel

Zavezovalni in razpolagalni pravni posli

Zavezovalni pravni posel je posel, ki povzroča nastanek (oziroma prenehanje) obligacijskih pravic in obveznosti. So pravna dejanja, na podlagi katerih nastanejo medsebojne pravice in obveznosti med dvema ali več pravnimi subjekti.

Razpolagalni pravni posli so pravna dejanja dolžnika iz zavezovalnega pravnega posla, na podlagi katerih pridobijo upravičenci iz zavezovalnih pravnih poslov premoženjske pravice, ki so predmet zavezovalnih pravnih poslov.

Ker šele razpolagalni posel povzroči prenos pravice sta za pridobitev stvarne pravice na nepremičnini tako potrebna dva posla:

  • zavezovalni pravni posel, na podlagi katerega upnik pridobi obligacijsko pravico zahtevati izvršitev razpolagalnega pravnega posla;
  • razpolagalni pravni posel, ki ima v razmerju do zavarovalnega pravnega posla naravo tistega ravnanja, ki ga mora zavezanec iz zavezovalnega pravnega posla opraviti, da bi lahko upravičenec iz zavezovolnega pravnega posla na nepremičnini pridobil stvarno pravico.